top of page

+

דגשים לילד/ה שני/ה והלאה

  • יש להגיש את הבקשה לאותו בית משפט לענייני משפחה שאליו הגשתן את הצו לילד/ה הראשונ/ה

  • יש להוסיף פסקה שמציינת את דבר קיומו של הצו הראשון, תאריך ומי השופט/ת שנתנה אותו

  • יש להוסיף את הצו/הצווים שאושרו עבור הילד/ה הקודמ/ים לנספחים

  • יש להוסיף מסמכים נוספים ועדכניים המעידים על הזוגיות ובניית התא המשפחתי

דוגמא למסמך בקשה עבור ילד/ה שני/ה ניתן לראות בעמוד הקבצים

חזרה לעמוד הבית
bottom of page